Có 1 kết quả:

mián fú

1/1

mián fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) cotton pygmy goose (Nettapus coromandelianus)