Có 1 kết quả:

mián bàng

1/1

mián bàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cotton swab
(2) cotton bud