Có 1 kết quả:

bàng zi miàn

1/1

bàng zi miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maize cornflour
(2) corn mush
(3) polenta