Có 1 kết quả:

bàng zi miànr ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 棒子麵|棒子面[bang4 zi5 mian4]