Có 1 kết quả:

bàng cái

1/1

bàng cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bar
(2) rod