Có 1 kết quả:

bàng bàng dā

1/1

bàng bàng dā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Internet slang) awesome
(2) amazing