Có 1 kết quả:

bàng bàng jī

1/1

bàng bàng jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bar phone (cell phone shaped like a bar of candy)