Có 1 kết quả:

bàng bàng táng

1/1

bàng bàng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lollipop
(2) sucker
(3) CL:根[gen1]