Có 1 kết quả:

bàng shā

1/1

bàng shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pushing sb to failure by excessive criticism