Có 1 kết quả:

bàng sài

1/1

bàng sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defecate
(2) to take a crap (Taiwanese 放屎, POJ pr. [pàng-sái])