Có 1 kết quả:

zōng

1/1

zōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. cây cọ, cây gồi
2. xơ cọ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Màu nâu.
2. Danh) § Xem “tông lư” 棕櫚.
3. § Cũng viết là “tông” 椶.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 椶.

Từ điển Trung-Anh

(1) palm
(2) palm fiber
(3) coir (coconut fiber)
(4) brown

Từ điển Trung-Anh

variant of 棕[zong1]

Từ ghép 153

bái méi zōng zhuó mù niǎo 白眉棕啄木鳥bái méi zōng zhuó mù niǎo 白眉棕啄木鸟bèi yè zōng 貝葉棕bèi yè zōng 贝叶棕jù zōng lǘ 鋸棕櫚jù zōng lǘ 锯棕榈shēn zōng 深棕shēn zōng sè 深棕色Tái wān zōng jǐng gōu zuǐ méi 台湾棕颈钩嘴鹛Tái wān zōng jǐng gōu zuǐ méi 臺灣棕頸鉤嘴鶥Tái wān zōng zào méi 台湾棕噪鹛Tái wān zōng zào méi 臺灣棕噪鶥yīn dào zōng lǘ zhuàng bì 阴道棕榈状壁yīn dào zōng lǘ zhuàng bì 陰道棕櫚狀壁yóu zōng 油棕zōng ǎi xīng 棕矮星zōng bān jiū 棕斑鳩zōng bān jiū 棕斑鸠zōng bèi bó láo 棕背伯劳zōng bèi bó láo 棕背伯勞zōng bèi hēi tóu dōng 棕背黑头鸫zōng bèi hēi tóu dōng 棕背黑頭鶇zōng bèi tián jī 棕背田雞zōng bèi tián jī 棕背田鸡zōng bèi xuě què 棕背雪雀zōng bēng 棕繃zōng bēng 棕绷zōng biān 棕編zōng biān 棕编zōng cǎo méi 棕草鶥zōng cǎo méi 棕草鹛zōng chì kuáng yīng 棕翅鵟鷹zōng chì kuáng yīng 棕翅鵟鹰zōng diàn 棕垫zōng diàn 棕墊zōng é cháng wěi shān què 棕額長尾山雀zōng é cháng wěi shān què 棕额长尾山雀zōng fù 棕縛zōng fù 棕缚zōng fù dà xiān wēng 棕腹大仙鶲zōng fù dà xiān wēng 棕腹大仙鹟zōng fù dù juān 棕腹杜鵑zōng fù dù juān 棕腹杜鹃zōng fù jú méi 棕腹鶪鶥zōng fù jú méi 棕腹䴗鹛zōng fù lán xiān wēng 棕腹蓝仙鹟zōng fù lán xiān wēng 棕腹藍仙鶲zōng fù lín qú 棕腹林鴝zōng fù lín qú 棕腹林鸲zōng fù liǔ yīng 棕腹柳莺zōng fù liǔ yīng 棕腹柳鶯zōng fù shù què 棕腹树鹊zōng fù shù què 棕腹樹鵲zōng fù sǔn diāo 棕腹隼雕zōng fù sǔn diāo 棕腹隼鵰zōng fù xiān wēng 棕腹仙鶲zōng fù xiān wēng 棕腹仙鹟zōng fù zhuó mù niǎo 棕腹啄木鳥zōng fù zhuó mù niǎo 棕腹啄木鸟zōng gāng fèng méi 棕肛凤鹛zōng gāng fèng méi 棕肛鳳鶥zōng hè duǎn chì yīng 棕褐短翅莺zōng hè duǎn chì yīng 棕褐短翅鶯zōng hè sè 棕褐色zōng hēi 棕黑zōng hóng 棕紅zōng hóng 棕红zōng hóu què méi 棕喉雀鶥zōng hóu què méi 棕喉雀鹛zōng huáng 棕黃zōng huáng 棕黄zōng jǐng gōu zuǐ méi 棕頸鉤嘴鶥zōng jǐng gōu zuǐ méi 棕颈钩嘴鹛zōng jǐng xī niǎo 棕頸犀鳥zōng jǐng xī niǎo 棕颈犀鸟zōng jǐng xuě què 棕頸雪雀zōng jǐng xuě què 棕颈雪雀zōng jǐng yā 棕頸鴨zōng jǐng yā 棕颈鸭zōng kē zào méi 棕頦噪鶥zōng kē zào méi 棕颏噪鹛zōng liǎn wēng yīng 棕脸鹟莺zōng liǎn wēng yīng 棕臉鶲鶯zōng lǘ 棕榈zōng lǘ 棕櫚zōng lǘ 棕閭zōng lǘ 棕闾zōng lǘ kē 棕榈科zōng lǘ kē 棕櫚科zōng lǘ shǔ 棕榈属zōng lǘ shǔ 棕櫚屬zōng lǘ shù 棕榈树zōng lǘ shù 棕櫚樹zōng lǘ yóu 棕榈油zōng lǘ yóu 棕櫚油zōng máo 棕毛zōng méi liǔ yīng 棕眉柳莺zōng méi liǔ yīng 棕眉柳鶯zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鷚zōng méi shān yán liù 棕眉山岩鹨zōng sān zhǐ chún 棕三趾鶉zōng sān zhǐ chún 棕三趾鹑zōng sè 棕色zōng shàn wěi yīng 棕扇尾莺zōng shàn wěi yīng 棕扇尾鶯zōng shéng 棕繩zōng shéng 棕绳zōng shù 棕树zōng shù 棕樹zōng sǒu qú 棕薮鸲zōng sǒu qú 棕藪鴝zōng suō māo 棕蓑猫zōng suō māo 棕蓑貓zōng tǎn 棕毯zōng tóu gē qú 棕头歌鸲zōng tóu gē qú 棕頭歌鴝zōng tóu gōu zuǐ méi 棕头钩嘴鹛zōng tóu gōu zuǐ méi 棕頭鉤嘴鶥zōng tóu ōu 棕头鸥zōng tóu ōu 棕頭鷗zōng tóu què méi 棕头雀鹛zōng tóu què méi 棕頭雀鶥zōng tóu yā què 棕头鸦雀zōng tóu yā què 棕頭鴉雀zōng tóu yōu méi 棕头幽鹛zōng tóu yōu méi 棕頭幽鶥zōng tún zào méi 棕臀噪鶥zōng tún zào méi 棕臀噪鹛zōng wěi bó láo 棕尾伯劳zōng wěi bó láo 棕尾伯勞zōng wěi hè wēng 棕尾褐鶲zōng wěi hè wēng 棕尾褐鹟zōng wěi hóng zhì 棕尾虹雉zōng wěi kuáng 棕尾鵟zōng xiōng fó fǎ sēng 棕胸佛法僧zōng xiōng lán jī wēng 棕胸蓝姬鹟zōng xiōng lán jī wēng 棕胸藍姬鶲zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鶥zōng xiōng yǎ méi 棕胸雅鹛zōng xiōng yán liù 棕胸岩鷚zōng xiōng yán liù 棕胸岩鹨zōng xiōng zhú jī 棕胸竹雞zōng xiōng zhú jī 棕胸竹鸡zōng xióng 棕熊zōng yè lù 棕夜鷺zōng yè lù 棕夜鹭zōng yǔ yàn 棕雨燕zōng zào méi 棕噪鶥zōng zào méi 棕噪鹛zōng zhěn shān què 棕枕山雀zōng zhī quán rì 棕枝全日zōng zhī zhǔ rì 棕枝主日zōng zhū què 棕朱雀