Có 1 kết quả:

zōng tóu gē qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-headed robin (Larvivora ruficeps)