Có 1 kết quả:

zōng shéng

1/1

zōng shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rope of palm fiber
(2) coir (coconut fiber)