Có 1 kết quả:

zōng gāng fèng méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-vented yuhina (Yuhina occipitalis)