Có 1 kết quả:

zōng bèi tián jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-tailed crake (Porzana bicolor)