Có 1 kết quả:

zōng xiōng yán liù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-breasted accentor (Prunella strophiata)