Có 1 kết quả:

zōng fù dù juān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Malaysian hawk-cuckoo (Hierococcyx fugax)