Có 1 kết quả:

zōng fù lín qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-breasted bush robin (Tarsiger hyperythrus)