Có 1 kết quả:

zōng fù shù què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous treepie (Dendrocitta vagabunda)