Có 1 kết quả:

zōng fù sǔn diāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-bellied eagle (Lophotriorchis kienerii)