Có 1 kết quả:

zòng dǐng shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey-sided bush warbler (Cettia brunnifrons)