Có 1 kết quả:

zǎo zi

1/1

zǎo zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dates
(2) jujube

Một số bài thơ có sử dụng