Có 1 kết quả:

zǎo shù

1/1

zǎo shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jujube tree
(2) date tree
(3) Zizyphus vulgaris
(4) CL:棵[ke1]