Có 1 kết quả:

jí pí dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc