Có 1 kết quả:

jí bí Qīng dǎo lóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsintaosaurus spinorhinus, a 10 meter long hadrosaur with a single horn on its duck-billed snout