Có 1 kết quả:

zhàn cún chǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

stack memory (computing)