Có 1 kết quả:

zhàn shān háng hǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have a long and hard journey (idiom)