Có 1 kết quả:

zhàn liàn

1/1

zhàn liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sentimental attachment to a person or place