Có 1 kết quả:

zhàn dǐng

1/1

zhàn dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stack top (computing)