Có 1 kết quả:

sēn lín nǎo yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

forest encephalitis