Có 1 kết quả:

Sēn tián

1/1

Sēn tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Morita (Japanese surname)