Có 1 kết quả:

qī zhù

1/1

qī zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dwell
(2) to live