Có 1 kết quả:

fēn fāng

1/1

fēn fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perfume
(2) fragrant