Có 1 kết quả:

yǐ zi

1/1

yǐ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) chair
(2) CL:把[ba3],套[tao4]