Có 1 kết quả:

zhí shù

1/1

zhí shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to plant trees