Có 1 kết quả:

zhí gēn yú

1/1

zhí gēn yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be rooted to
(2) to take root in