Có 1 kết quả:

zhí wù

1/1

zhí wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thực vật

Từ điển Trung-Anh

(1) plant
(2) vegetation
(3) CL:種|种[zhong3]

Một số bài thơ có sử dụng