Có 1 kết quả:

zhí wù yuán

1/1

zhí wù yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) botanical garden
(2) arboretum