Có 1 kết quả:

zhí wù yóu

1/1

zhí wù yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vegetable oil