Có 1 kết quả:

zhí wù zhuàng tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

vegetative state (medicine)