Có 1 kết quả:

zhí wù jiè

1/1

zhí wù jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kingdom Plantae (biology)