Có 1 kết quả:

Zhí tián

1/1

Zhí tián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ueda (Japanese surname and place name)