Có 1 kết quả:

tuǒ yuán xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

oval