Có 1 kết quả:

yē zi māo

1/1

yē zi māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Asian palm civet (Paradoxurus hermaphroditus), also called toddy cat