Có 1 kết quả:

yē cài

1/1

yē cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cabbage
(2) broccoli
(3) cauliflower