Có 1 kết quả:

yē cài huā

1/1

yē cài huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis)