Có 1 kết quả:

chuán zi

1/1

chuán zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beam
(2) rafter