Có 1 kết quả:

Yáng Yù huán

1/1

Yáng Yù huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Yang Yuhuan or Yang Guifei 楊貴妃|杨贵妃[Yang2 Gui4 fei1] (719-756), famous Tang beauty, consort of Emperor Xuanzhong 唐玄宗[Tang2 Xuan2 zong1], blamed for extravagance and killed as a scapegoat during the An-Shi Rebellion 安史之亂|安史之乱[An1 Shi3 zhi1 Luan4]