Có 1 kết quả:

xiē wěi lǜ jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wedge-tailed green pigeon (Treron sphenurus)