Có 1 kết quả:

xiē xíng

1/1

xiē xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cuneiform (letters)
(2) wedge-shape